Dydaktyka

Kierunek: Finanse i rachunkowość

Absolwent powinien być specjalistą, który w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne będzie przygotowany do zarządzania na szczeblu operacyjnym finansami przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz jednostek samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych.
Studia  przygotowują do przyszłej pracy zawodowej menedżerów, czyli kierowników (specjalistów rachunkowości finansowej i zarządczej) operacyjnych i personel średnich szczebli w hierarchii organizacyjnej jednostek gospodarczych oraz umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności do prowadzenia własnej firmy. Ponadto będą przygotowywały do zawodu analityka finansowego. Mogą również – z uwagi na zakres programowy przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych, zwłaszcza takich jak przedmioty prawne, z zakresu finansów publicznych czy rachunkowość – stanowić dobrą podstawę do przygotowania absolwenta do egzaminu państwowego na audytora wewnętrznego, a w przyszłości także zewnętrznego.

Absolwenci PWSZ w Głogowie mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich dzięki bilateralnym umowom o współpracy oraz wzajemnej pomocy w kształtowaniu programów studiów, podpisanym z Akademią Ekonomiczną we Wrocławiu, Uniwersytetem Zielonogórskim oraz Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie.

Instytut korzysta z biblioteki PWSZ, której księgozbiór stale się powiększa.  Zbiory biblioteki  są     w całości skatalogowane w systemach informatycznych. Księgozbiór składa się nie tylko z pozycji dostosowanych do kierunków studiów, jakie oferuje uczelnia, ale także obejmujących inne dziedziny. Studenci mają do dyspozycji komputerową czytelnię z dostępem do Internetu.

Dzięki bibliotecznemu programowi Libra 2000, mogą również zamawiać książki przez Internet. Biblioteka zapewnia też inną fachową literaturę: słowniki, encyklopedie, podręczniki do nauki języków obcych. Ponadto dzięki porozumieniu zawartemu z AE we Wrocławiu, studenci i pra- cownicy naukowi mogą korzystać z biblioteki sali zamiejscowej AE w Głogowie.

Kadrę dydaktyczna Instytutu Ekonomicznego tworzą m.in. pracownicy uczelni  wrocławskich          (Akademii Ekonomicznej, Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej) oraz pracownicy głogowskich instytucji i urzędów posiadający praktyczne doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości i finansów na szczeblu lokalnym