Ekonomia 2014/15

Na kierunku Ekonomia, o PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM kształcimy w zakresie następujących specjalności:

Ekonomia menadżerska,

której absolwent może pracować we wszystkich podmiotach gospodarczych, gdzie potrzebne są umiejętności przygotowania, podejmowania i realizacji decyzji. Dotyczy to przedsiębiorstw komercyjnych, od wielkich korporacji po mikroprzedsiębiorstwa, instytucji i stowarzyszeń non-profit, przez instytucje sektora publicznego, ekonomii społecznej, aż po gospodarstwa domowe. Potrafi również przygotować i uruchomić własną działalność gospodarczą oraz prowadzić taką firmę. Absolwent ww. specjalności  jest przygotowany do sprawnego reagowania na zmiany otoczenia gospodarczego i społecznego. Umie uzupełniać i unowocześniać nabytą wiedzę, umiejętności oraz zmieniać specjalność zawodową w relacji do nowych oczekiwań rynku pracy.

Przedmioty na studiach stacjonarnych 

Przedmioty na studiach niestacjonarnych 

Ekonomia sektora publicznego,

której absolwent posiadając specjalistyczną wiedzę w zakresie planowania rozwoju lokalnego i regionalnego, znajomość zewnętrznych źródeł finansowania zadań publicznych oraz dużej orientacji w przepisach prawa administracyjnego i rachunkowości budżetowej, może by zatrudniony we wszystkich struktury sfery publicznej. Począwszy od sfery rzędowej poprzez sferę samorządową, jednostki organizacyjne i powiązane ze sferą publiczną. Dzięki uniwersalnej wiedzy z zakresu funduszy UE absolwent skutecznie może ubiegać się o pracę w instytucjach wspierających administrację samorządową w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków europejskich. Znajomość ogólnych zagadnień ekonomicznych, powiązana ze specyfiką administracji publicznej zwiększa szansę absolwenta na pozyskanie pracy w sferze prywatnej, w komórkach organizacyjnych współpracujących z jednostkami samorządu terytorialnego lub administracją rządową.

Przedmioty na studiach stacjonarnych

  Przedmioty na studiach niestacjonarnych

Ponieważ programy studiów pierwszego stopnia są zgodne ze standardami nauczania, absolwent obu specjalności  jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku.