Finanse i rachunkowość

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA

Chciałbyś zajmować się  finansami firm lub jednostek samorządu terytorialnego?
Planujesz prowadzić własne biuro rachunkowe lub zostać doradcą podatkowym?  

Program studiów  


Finanse i rachunkowość to studia, których celem jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności z zakresu  funkcjonowania szeroko rozumianych instytucji finansowych oraz banków, a także analizy zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. W procesie kształcenia wykorzystywane będą nowoczesne formy aktywizacji naukowej, projekty, prezentacje multimedialne, laboratoria  oraz systemy informatyczne.

 

 

W ramach kierunku oferowane są specjalności:

Rachunkowość i podatki

Student tej specjalności zdobędzie praktyczną wiedzę z zakresu prowadzenia księgowości, sprawozdawczości i analizy finansowej. Zna procedury dokonywania rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych. Jest przygotowany do prowadzenia  ksiąg rachunkowych w firmie, a także do samodzielnego prowadzenia księgowości i rozliczeń podatkowych.

Zarządzanie finansami

Student tej specjalności zdobędzie praktyczną wiedzę z zakresu podejmowania decyzji finansowych tj. inwestowania, pozyskania kapitału oraz zarządzania ryzykiem. Student potrafi ocenić efektywność decyzji finansowych i inwestycyjnych przedsiębiorstw za pomocą odpowiednio dobranych metod matematycznych i statystycznych. Potrafi samodzielnie ocenić czynniki ryzyka istotne z punktu widzenia przedsiębiorstw działających na globalnym rynku finansowym.

Absolwent znajdzie zatrudnienie:

W instytucjach finansowych i niefinansowych:

  • w jednostkach sektora finansów publicznych;
  • w komórkach organizacyjnych prowadzących rachunkowość finansową i menedżerską, w tym m.in. w departamentach rachunkowości, planowania bądź budżetowania;
  • w biurze (także własnym) świadczącym usługi w zakresie doradztwa podatkowego;
  • w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, biurach maklerskich, a także podmiotach z tymi instytucjami współpracujących;
  • w dużych, średnich oraz małych przedsiębiorstwach jako doradca finansowy, specjalista ds. zarządzania finansami, analityk finansowy czy doradca inwestycyjny.

Program kształcenia jest dostosowany do międzynarodowych standardów edukacyjnych zawodu księgowego i specjalisty do spraw zarządzania finansami.

Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość są studiami pierwszego stopnia i odbywają się w formie:

  • Studiów stacjonarnych
  • Studiów niestacjonarnych

Przedmioty realizowane w toku studiów ilustrują poniższe siatki:

Cykl kształcenia 2019-22

Siatka dla studiów stacjonarnych

Cykl kształcenia 2018-21

Siatka dla studiów stacjonarnych

Siatka dla studiów niestacjonarnych

Cykl kształcenia 2017-20

Siatka dla studiów stacjonarnych

Siatka dla studiów niestacjonarnych

Cykl kształcenia 2016-19

Siatka dla studiów stacjonarnych 

Siatka dla studiów niestacjonarnych

3-miesięczne praktyki odbywają się w V semestrze.

Ponieważ programy studiów pierwszego stopnia są zgodne ze standardami nauczania, absolwent obu specjalności jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku.

Sylabusy dla cyklu kształcenia od roku 2016/17 są dostępne na stronie: Sylabusy

Załączniki do programu studiów:

Załacznik 1 Zarządzenie nr 45/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia systemu weryfikacji osiąganych efektów kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

Załącznik 2 Regulamin odbywania i zaliczania studenckich praktyk zawodowych w Instytucie Ekonomicznym