Ekonomia

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA

Chciałbyś zostać menedżerem w sektorze biznesu lub administracji publicznej?
Planujesz prowadzić własną firmę?  

Program studiow  

Ekonomia to studia z obszaru nauk społecznych, których celem jest przekazanie studentom wiedzy ekonomicznej oraz praktyczne przygotowanie do stosowania jej przy użyciu nowoczesnych metod i narzędzi. Studia te pozawalają również na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości oraz audytu, przybliżają zagadnienia związane z prawem, zamówieniami publicznymi i gospodarowaniem zasobami pracy. Uczą korzystania z nowoczesnych technologii i narzędzi informatycznych.

W ramach kierunku oferowane są dwie specjalności: 

 Ekonomia menedżerska

 Ekonomia sektora publicznego

absolwent to ekonomista posiadający praktyczne umiejętności zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej ale także potencjalny menedżer w firmie zewnętrznej. Może pracować we wszystkich podmiotach gospodarczych, od wielkich korporacji, przez instytucje sektora publicznego, po mikroprzedsiębiorstwa, instytucje i stowarzyszenia non-profit. absolwent to ekonomista, który jest przygotowany do pracy w szeroko pojętej administracji publicznej: rządowej i samorządowej oraz w pozarządowych jednostkach organizacyjnych powiązanych ze sferą publiczną. Znajomość zagadnień ekonomicznych dotyczących administracji publicznej zwiększa szansę absolwenta na pozyskanie pracy także w sektorze prywatnym.

 Studia na kierunku Ekonomia są studiami pierwszego stopnia  i odbywają się w formie:

  • Studiów stacjonarnych
  • Studiów niestacjonarnych

Przedmioty realizowane w toku studiów ilustrują poniższe siatki.

Cykl kształcenia 2017-20

Siatka dla studiów stacjonarnych

Siatka dla studiów niestacjonarnych

Cykl kształcenia 2016-19

Siatka dla studiów stacjonarnych

Siatka dla studiów niestacjonarnych

Cykl kształcenia 2015-18

Siatka dla studiów stacjonarnych

Siatka dla studiów niestacjonarnych

Przedmioty specjalnościowe są realizowane od IV semestru. 3-miesięczne praktyki odbywają się w V semestrze.

Ponieważ programy studiów pierwszego stopnia są zgodne ze standardami nauczania, absolwent obu specjalności  jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku.

Sylabusy dla cyklu kształcenia od roku 2015/16 są dostępne na stronie: Sylabusy 

Załączniki do programu studiów:

Załacznik 1 Zarządzenie nr 45/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia systemu weryfikacji osiąganych efektów kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

Załącznik 2 Regulamin odbywania i zaliczania studenckich praktyk zawodowych w Instytucie Ekonomicznym