Ekonomia 2013/14

We współczesnych gospodarkach, w tym również i polskiej, istnieje cały czas zapotrzebowanie na ekonomistów – specjalistów w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Gospodarka potrzebuje fachowców potrafiących właściwie interpretować zachodzące w niej zmiany, właściwie analizować procesy gospodarcze i finansowe, umiejących działać w warunkach dużego ryzyka i potrafiących podejmować szybkie i trafne decyzje. To sprawia, że absolwenci kierunku ekonomia są stale poszukiwani na rynku pracy.

Profile zawodowe absolwentów wraz z przykładami

Specjalność: menadżer w administracji publicznej

Absolwent specjalności „menadżer w administracji publicznej” jest wyspecjalizowany w dziedzinie organizacji i zarządzania w administracji publicznej. Jest przygotowany do wdrażania nowoczesnej koncepcji zarządzania administracją publiczną „New public management”. Wie, jakie są podstawy prawne i prawno-finansowe realizacji zadań publicznych, potrafi współuczestniczyć w projektowaniu, wykonywaniu i finansowaniu tych zadań. Zna także europejskie uwarunkowania polskiego samorządu terytorialnego. Potrafi konstruować programy i strategie rozwojowe oraz pozyskiwać środki unijne. Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych i jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego w Polsce. Posiada wiedzą z zakresu zarządzania zmianą i ryzykiem. Ma także podstawy do kontynuowania studiów na poziomie magisterskim.

Przedmioty na studiach stacjonarnych 

Przedmioty na studiach niestacjonarnych 

Możliwości na rynku pracy:

Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć pracę w każdej jednostce sektora publicznego począwszy od jednostek administracji rządowej a skończywszy na jednostce administracji samorządowej. Posiadając wiedzę z zakresu controlingu, audytu, kontroli zarządczej mogą pełnić funkcje w komórkach kontroli instytucjonalnej w każdej jednostce administracji publicznej (urzędy skarbowe, ZUSy, agencje rządowe, jednostki samorządowe). Po nabyciu niezbędnego doświadczenia powyższa specjalizacja pozwala absolwentom zajmować funkcje kierownicze niemal na każdym stanowisku w administracji samorządowej.

Specjalność: rachunkowość

Absolwent specjalności ”rachunkowość” będzie posiadać szeroką i nowoczesną wiedzę ekonomiczną pozwalającą rozumieć procesy gospodarcze w warunkach globalizacji i dynamicznych zmian technologicznych. Absolwenci będą wyspecjalizowani w zarządzaniu finansami i prowadzeniu rachunkowości w przedsiębiorstwach, w instytucjach administracji publicznej, zakładach budżetowych i bankach. Ich umiejętności pozwolą na stosowanie metod i narzędzi potrzebnych do przygotowania projektów przedsięwzięć gospodarczych, w szczególności związanych z inwestycjami samorządów lokalnych, w tym projektów na inwestycje finansowane ze środków zewnętrznych i zarządzania finansami w tych projektach oraz na włączenie się do realizacji strategicznych zmian finansowych w przedsiębiorstwach zgodnie z ich potrzebami.

Przedmioty na studiach stacjonarnych 

Przedmioty na studiach niestacjonarnych 

Możliwości na rynku pracy:

Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć pracę niemal w każdym podmiocie na rynku, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w innych jednostkach, zwłaszcza w sektorze finansowym, na stanowiskach księgowego, pracownika działu finansowego, dyrektora finansowego. Także w charakterze analityka finansowego czy doradcy inwestycyjnego. Zdobyta wiedza umożliwia także otworzenie własnej działalności i prowadzenia ksiąg rachunkowych na zlecenie.

 

Dalsze możliwości kształcenia

Studenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia oraz na studiach podyplomowych.

Katalog ECTS – dla cyklu kształcenia od roku 2011/12 – pobierz